Categorieën

Fabrikanten

Nieuwsbrief

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

ONDERWERP:

Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle productverkopen via onze website http://www.animal-confort.be, online verkoopsite op het internet. Het simpele plaatsen van een bestelling op deze website, houdt de aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de klant in. Door een bestelling te plaatsen, ziet de klant af van de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden.

De klant bestelt de gekozen producten, door ze in zijn winkelwagen te plaatsen. Aangekochte producten worden verplicht en onmiddellijk online betaald via één van de voorgestelde betaalmethodes op de site. Bij uitblijven van de betaling, wordt de bestelling van de klant niet aanvaard. 

 

BESTELLINGSVOORWAARDEN:

Voor alle bestellingen geldt een minimumbedrag van € 5 inclusief taksen. Er wordt geen rekening gehouden met bestellingen van een lager bedrag.

We kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die de klant maakt tijdens het invoeren van zijn bestelling, met name voor fouten in de contactgegevens van de bestemmeling, in het levering- of factuuradres, of in de bestelde hoeveelheden. Wij zijn ook niet verantwoordelijk wanneer de levering vertraging oploopt, we de bestelde producten niet kunnen leveren, of voor andere ongemakken die daaruit kunnen voortvloeien.

De klant wordt gevraagd om de door hem ingevulde gegevens zorgvuldig na te kijken, daar de automatisch in onze systemen opgeslagen gegevens als bewijs gelden van de inhoud, de datum en de bestelde hoeveelheden van de bestelling. De bestelling wordt als ongeldig beschouwd, als de klant het bestelformulier niet correct invult.

Van zodra we de bestelling ontvangen, sturen we de klant per e-mail een bevestiging van aanvaarding, naar het e-mailadres dat laatstgenoemde tijdens het plaatsen van zijn bestelling heeft opgegeven. De verkoop is pas gesloten wanneer we de orderbevestiging hebben verstuurd, op voorwaarde dat de beveiligde betalingsinstelling goedkeuring heeft gegeven voor de betaling van de transactie.

Wij behouden ons het recht voor een bestelling van een klant te weigeren of te annuleren zonder daar verantwoording voor te hoeven afleggen, met name wanneer er een probleem is met de betaling van de bestelling in kwestie, of wanneer er een geschil bestaat over een eerdere bestelling.
Indien het bestelde product niet op voorraad is, zullen wij de klant daar onmiddellijk via e-mail van op de hoogte brengen, met vermelding van de vermoedelijke levertijd. Op dat moment kan de klant kiezen zijn bestelling al dan niet te bevestigen.

 

WIJZE VAN LEVERING:

Na bevestiging en ontvangst van de betalingsopdracht, sturen we de bestelde producten naar het opgegeven leveringsadres. Naargelang van de bestemming, als die bestemming zich binnen België bevindt, is de levertermijn in het algemeen van 3 tot 6 werkdagen. Inlichtingen over de levertermijnen naar het buitenland kunnen per e-mail op volgend adres worden aangevraagd: animal.confort@skynet.be

Voorkomende taksen, heffingen en andere belastingen die gepaard gaan met de levering van de bestelde producten, zijn uitsluitend ten laste van de klant, die ermee instemt ze onmiddellijk te betalen.

Er kan geen schadevergoeding worden geëist aan ons of aan de vervoerder voor voorkomende laattijdige leveringen.

De klant verbindt zich ertoe de staat van de goederen op het moment van levering te controleren of te laten controleren. In het geval dat een of meerdere van de bestelde producten ontbreken, defect of beschadigd is/zijn, moet de klant onmiddellijk en op het moment van levering zijn voorbehoud aan de vervoerder te kennen geven, aan de hand van een schriftelijke en precieze omschrijving van het probleem. Indien hij dit niet doet, kan de klacht van de klant niet in aanmerking worden genomen.

 

HERROEPINGSRECHT:

Op grond van de wet van 6 april 2010 heeft de klant, die consument is in de zin van die wetgeving, het recht om zonder boete en zonder opgave van redenen het bedrijf op de hoogte te brengen dat hij afziet van zijn aankoop. Hiervoor beschikt de consument over een termijn van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum van de goederen. Consumenten kunnen hun aankoop ruilen of er de terugbetaling van vragen.

"Consument" staat volgens de wet voor elke natuurlijke persoon die producten op de markt aankoopt of gebruikt voor niet-professionele redenen.

Bij uitoefening van het herroepingsrecht moet de consument ons binnen drie werkdagen na de kennisgeving ervan, op eigen kosten en onder de eigen verantwoordelijkheid, de bestelde producten intact, in nieuwe staat en in hun originele verpakking terugsturen, vergezeld van alle voorkomende toebehoren (waaronder de gebruiksaanwijzing) en de details van de bestelling. De producten moeten worden teruggezonden naar het volgende adres: ANIMAL CONFORT- Rue Edouard Colson 295, 4431 Loncin.

We verbinden ons ertoe de bedragen, die de consument betaalde voor de aankoop van de producten waarvoor hij het herroepingsrecht binnen de hierboven uiteengezette termijnen en voorwaarden heeft uitgeoefend, aan hem terug te betalen, zonder hem extra kosten (met uitzondering van de verzendkosten) aan te rekenen. De terugbetaling wordt in dat geval uitgevoerd binnen een termijn van maximum dertig dagen, vanaf de datum van kennisgeving van het herroepingsrecht door de consument.

 

PRIJZEN:

De getoonde prijs is exclusief transportkosten. Wij behouden ons het recht voor onze prijzen en verzendkosten op elk gewenst moment te wijzigen. Onze producten worden gefactureerd aan de tarieven, die gelden op het moment van het plaatsen van de bestelling.

 

BETALING:

De prijs van de producten moet op de dag van bestelling, uitsluitend contant en via één van de voorgestelde betaalmethodes op de website voldaan worden.

De door de klant gevalideerde bestelling is pas van kracht, wanneer de beveiligde betalingsinstelling haar instemming heeft gegeven met de uitvoering van de transactie. In geval van weigering door de beveiligde betalingsinstelling, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de klant daarvan per e-mail op de hoogte gebracht.

De gegevens van de bestelling zijn het voorwerp van een geautomatiseerde verwerking van gegevens, waarvoor Hipay verantwoordelijk is. De geautomatiseerde gegevensverwerking heeft tot doel fraude met bankkaarten tegen te gaan. Hipay en Animal Confort zijn de ontvangers van de gegevens met betrekking tot de bestelling. Het niet verstrekken van gegevens met betrekking tot de bestelling verhindert de uitvoering en de analyse van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, een valse verklaring of een onregelmatigheid, kunnen de contactgegevens die verbonden zijn aan de niet-betaalde bestelling worden opgenomen in een bestand van betalingsincidenten.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS:

De gegevens die de klant invult tijdens het bestellen op deze website, kunnen door onszelf en/of door onze partners worden gebruikt of verwerkt, teneinde de bestelling te kunnen uitvoeren. Door de gegevens in te vullen, geeft de klant zijn instemming met de raadpleging, het gebruik of de verwerking van die gegevens.

Wij verbinden ons ertoe de in België geldende wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven. De verwerking van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, is onderworpen aan de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De juridische teksten kunnen geraadpleegd worden op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (http://www.privacycommission.be). De over de klant verzamelde gegevens kunnen ook worden gebruikt voor direct marketing doeleinden en om statistieken te maken, in navolging van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 8 december 1992. De klant heeft het recht om te allen tijde, kosteloos en op eenvoudig verzoek, bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

In overeenkomst met de wet, werd de verwerking van gegevens op naam van klanten aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kunt te allen tijde, kosteloos, mits een bewijs van uw identiteit, inzage krijgen in uw gegevens of toelichtingen vragen over hun bestaan, hun inhoud of hun oorsprong, evenals over het doel van hun verwerking. Onder dezelfde voorwaarden kunt u die gegevens ook corrigeren. In naleving van de wet, kunt u op elk moment, kosteloos en op eenvoudig verzoek, bezwaar maken tegen de verwerking van de gegevens die we over u in ons bezit hebben.

Animal Confort is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens en kan op volgend adres worden gecontacteerd: animal.confort@skynet.be.

 

AANSPRAKELIJKHEID:

Wij kunnen in geen geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van onjuist gebruik van de producten die we verkopen, of van een wijziging aan het product die door de gebruiker is veroorzaakt.

Onze aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen voor voorkomende fouten of weglatingen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen die we bij de uitvoering van uw bestelling hebben genomen om ze te vermijden.

De foto's op de website zijn bedoeld ter informatie en hebben geen contractuele waarde. De klant kan zich niet beroepen op eventuele verschillen tussen het geleverde product en de foto van het product op de website.

Alleen de gegevens in de handleiding, in de productomschrijving of op de verpakking zijn bindend. Het zijn die documenten, en alleen die, waarin informatie staat (waaronder contra-indicaties) die de gebruiker dient te respecteren.

De klant verbindt zich ertoe de gebruiksvoorwaarden in de bijsluiter, in de productomschrijving of op de verpakking te lezen, en de producten te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden.

Met uitzondering van opzettelijk verzuim van onzentwege, wordt onze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling.

Onze producten voldoen aan de geldende wetgeving in België. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van de geldende regelgeving en wetten in het land van bestemming, als dat land niet België is.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM:

De teksten, illustraties, foto's, productomschrijvingen en andere materialen op deze website zijn beschermd door het auteursrecht en, indien nodig, door andere intellectuele eigendomsrechten (merken, modellen en ontwerpen ...) die ons of derden toekomen. De inhoud van onze website mag niet geheel of gedeeltelijk, onder welke vorm dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden gewijzigd, gekopieerd of gereproduceerd.

 

PARTIËLE ONGELDIGHEID

De ongeldigheid of onwettigheid, geheel of gedeeltelijk, van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden of in bijzondere overeenkomsten, kan op geen enkele wijze leiden tot de gebrekkigheid of ongeldigheid van de rest van die bepaling, of van de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden of in bijzondere overeenkomsten. De partijen verbinden zich ertoe het nodige te doen, om de betrokken bepaling te vervangen door een geldige, toepasbare en uitvoerbare bepaling, die in overeenstemming is met hun oorspronkelijke bedoeling.

 

BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT:

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik (België) bevoegd, ongeacht de plaats van levering van de goederen, de woonplaats of het hoofdkantoor van de klant.

Alle rechtsbetrekkingen met de klant worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

 

 

Animal Confort 8 augustus 2013


Zoeken

Het product is succesvol aan uw winkelwagen toegevoegd

Aantal
Totaal

Er zijn 0 artikelen in uw winkelwagen. Er is 1 artikel in uw winkelwagen.

Totaal producten (incl. btw)
Totaal verzendkosten (incl. btw) Gratis verzending!
Totaal (incl. btw)
Ga door met winkelen Doorgaan naar betalen